Ponuka pre výrobcov vibroliatej zámkovej dlažby

Máte v rukách jednoduché vodítko technológie výroby vibrolisovanej zámkovej dlažby s použitím chemických prísad.Je to súbor teoretických a praktických skúseností, receptúr zmesí s prísadami najvyššej kvality.

Naším spoločným cieľom je spoľahlivo vyrábať výrobky s požadovanými parametrami.

Technologické poradenstvo poskytujeme zdarma a v opodstatnených prípadoch aj vyslanie technológa až k Vám. Výroba dlažobných tvaroviek sa riadi STN 723213 a STN 723211. Dlažobná tvarovka - dlažobný prvok vyrobený z prostého betónu, určený na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií.

Technické požiadavky

DLAŽOBNÉ TVAROVKY MUSIA PO 28-MICH DŇOCH ODO DŇA VÝROBY VYKAZOVAŤ NASLEDUJÚCE VLASTNOSTI:

TVAR A ROZMERY
povolená odchýlka je ± 4 mm pre dĺžku a ± 3 mm pre šírku

VZHĽAD
uzatvorená štruktúra, bez trhlín, súbežné bočné a nášlapné plochy

PEVNOSŤ
určuje sa dvomi spôsobmi - pevnosť v tlaku - pevnosť v priečnom ťahu
- pevnosť v tlaku na 5-ich tvarovkách po 28-mich dňoch musí mať priemer 60 MPa, žiadna nesmie klesnúť pod 50 MPa.
- pevnosť v priečnom ťahu musí byť priemerná min. 5 MPa a jednotlivo 4 MPa.

ODOLNOSŤ VOĆI MRAZU A ODMRAZOVACÍM LÁTKAM
Tvarovky musia byť z mrazuvzdorného betónu( dvojvrstvové musia mať aj spodný betón mrazuvzdorný)

OBRUSNOSŤ
- tvarovky spĺňajúce predošlé požiadavky majú dostatočnú obrusnosť

Komponenty

Cement - M I 42,5 R alebo CEM I 42,5 (Portlandský cement)používa sa CE

Piesok - vhodný 0/4 triedy A alebo B podľa STN 721512 (hutné kamen. pre stav. účely) Je to betonársky piesok s veľkosťou zrna 0-4 mm

Drvené kamenivo - je možné použiť drvené kamenivo zo žuly, ruly a čadiča. Musí však spĺňať požiadavky STN 721512.

Stekucovacia prísada - MELMENT 10/40 (STACHMENT) - ide o moderný superplastifikátor umožňujúci výrobu vysokohodnotných betónov.

Prevzdušňovacia prísada - PORALAN STA - účinný prevzdušňovač, ktorého použitie zaručuje výrobku výslednú mrazuvzdornosť a odolnosť voči účinkom chemických rozmrazovacích látok v zmysle STN PENV 206

Urýchlujúca prísada - pre výrobu výrobkov možno použiť kvapalný urýchľovač BETODUR NA (KALKODUR) umožňujúci dosahovať veľmi skoro manipulačné pevnosti. Je vhodný predovšetkým pri práci za nízkych teplôt.

Pigment - pre farbenie betónovej zmesi

Voda - musí spĺňať požiadavky STN 732028 „ voda pre výrobu betónu“.

Orientačné receptúry

Receptúry sú navrhnuté pre spádové miešačky s obsahom 150 litrov.

Receptúra zmesi - trojfrakčná

CEM I 42,5 R 50kg
Piesok 0/4 mm 40 l
Piesok 4/8 mm 20 l
Piesok 8/16 mm 60 l
Voda 15-20 l
MELMENT 0,7 l
PORALAN STA 0,02 l (20ml)

Receptúra zmesi - dvojfrakčná

CEM I 42,5 R 60kg
Piesok 0/4 mm 50 l
Piesok 8/16 mm 70 l
Voda 15-20 l
MELMENT 0,7 l
PORALAN STA 0,02 l (20ml)

V chladnom období ( pri teplotách v noci pod +5 °C) doporučujeme použiť urýchľovač tvrdnutia - BETODUR NA v dávke 1 l na 150 l zmesi betónu.

Technológia

Miešanie

do miešačky nalejeme 10 l zámesovej vody. Ak robíme farbenú zmes, tak v tejto chvíli pridáme pigment (v dávke cca 2-4 kg na 100 kg cementu) a dokonale premiešame (aspoň 3 min.). Potom pridáme rovnomerne kamenivo, piesok, cement a premiešame. Vodou upravíme betónovú zmes na kompaktnú hustú zmes. Do takejto zmesi pridáme plastifikátor a prevzdušňovač. Miešame asi 2-3 min. Konzistenciu betónovej zmesi môžeme potom upravovať postupným pridávaním vody. Čím viac vody, tým sú nižšie počiatočné aj konečné pevnosti.

Plnenie foriem

Betónovú zmes ukladáme do foriem natretých separačným (odformovacím) prostriedkom. Tento sa nanáša striekaním alebo štetcom v čo najmenšej vrstve. Formy sa na vibračnom stole plnia tak, aby po prvom zavibrovaní v trvaní 1 min., boli zaplnené do 1-2 cm. Potom sa formy zaplnia až po horný okraj.

Tvrdnutie betónu

v regáloch alebo v stromčekoch. Minimálna doba na odformovanie je 48 hod. Táto doba závisí od teploty prostredia. Počas prvých 48 hod. musí betónová zmes zrieť vo vlhku bez priemerného slnečného žiarenia a prievanu.

Čistenie foriem

čistiť formy od zatvrdnutého betónu, resp. cementovú hmlu, špeciálnym prípravkom - prípravkom odstraňovač betónu, a opláchnuť vodou. Všetky doporučené prípravky Vám dodá firma Stavebné profily s.r.o..

Tento návrh zmesi je orientačný. Firma neručí za prípadné škody vzniknuté nesprávnym použitím chemických prísad v zmesi.